รายชื่อผู้ลงทะเบียน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:
Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era: การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล

ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
ประเภทการนำเสนอผลงาน
สถานะการลงทะเบียน
1
นางสาว
Borey Ban คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
2
นางสาว
Chanida Ninlabon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
3
ผศ.ดร.
charuwan thanawiroon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
4
นางสาว
Huykhim UNG คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
5
นาย
Johnny SYHALATH คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
6
Miss
Niphonh MONGKHONMATH คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
7
Vanlounni Sibounheuang คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
8
นางสาว
กนกกร เก่งกว่าสิงห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
9
นางสาว
กนกลักษณ์ ชาญสูงเนิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
10
ศ.ดร.
กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
11
นางสาว
กนกวรรณ วัฒนตฤณากุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
12
นางสาว
กนกวรรณ คุณาคุณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
13
นาย
กรกต ชัยยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
14
นางสาว
กรกนก สงวนตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
15
นางสาว
กรณัฐ เดชศรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
16
นางสาว
กฤษณา โยมศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
17
ภญ.
กฤษณาพร ตันเสถียร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
18
นางสาว
กอปรกาญจน์ โนนพิลา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
19
นางสาว
กัญจน์ลณัท กุลดา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
20
นางสาว
กัญญพัชร คำแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
21
นางสาว
กัญญภัส อุ่นคำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
22
นางสาว
กัญญาพร งามจิตต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
23
นางสาว
กัญญารัตน แก้วยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
24
นางสาว
กัญญาวีร์ สยามา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
25
นาย
กัณฑ์เอนก ศรีระพล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
26
นางสาว
กันต์ฤทัย มาลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
27
นางสาว
กันทิมา ทับทิมหิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
28
ภญ.
กาญจนา ตรีจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
29
นางสาว
กาญจนา ซึ้งพุทธศาสน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
30
นางสาว
กาญจนาวดี สูงเนิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
31
นาง
กิ่งแก้ว มาพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
32
นาย
กิตติพัทธ์ เทวาภวัต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
33
ภญ.
กิตติยาพร ทองไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
34
นางสาว
เกวลิน สุดตาสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
35
นางสาว
เกวลี ดีรบรัมย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
36
นางสาว
ขวัญชนก ศิริบุรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
37
ภญ.
ขวัญดาว มาลาสาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
38
นาย
คุณากร จันทะมน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
39
นางสาว
งามสิรี สวัสดิ์รัมย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
40
นางสาว
จรัสดาว สีสัจจา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
41
อาจารย์
จริญญา คำภักดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
42
ภญ.
จามจุรี ราชแวง โรงพยาบาลเลย
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
43
นางสาว
จารุเนตร สิงห์เห คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
44
นางสาว
จิณัฐติกานต์ หอมสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
45
ดร.
จินตนา นภาพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
46
นางสาว
จิรนันท์ ไชยสิงห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
47
นาย
จิรภัทร พงษ์ประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
48
นาย
จิรวิทย์ ยอดวันดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
49
นางสาว
จิรัชยา อุไรรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
50
นางสาว
จิราวรรณ คำมั่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
51
นางสาว
จิราวรรณ์ อัจฉริยวงศ์เมธี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
52
นาย
จีราวัฒน์ ถิ่นแสนดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
53
ผศ.
จีริสุดา คำสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
54
ดร.
จุฑามาศ หงษ์ทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
55
ภญ.
จุไรวรรณ เหล็กกนก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
56
นางสาว
จุลานันท์​ เจ็ก​สูงเนิน​ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
57
นางสาว
จุฬาทิพ อมรเพชรสถาพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
58
รศ.ดร.
จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
59
นางสาว
เจนจิรา อยู่แท้กูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
60
นาย
ฉัตรชนก เอี่ยมวิถีวนิช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
61
นาย
ฉัตรชัย วราฤทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
62
นางสาว
ฉัตรวรินท์ แก้วดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
63
นาย
เฉลิมณัฐ ศรีสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
64
นางสาว
ชญาณี คงกะแดะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
65
นางสาว
ชนนิกานต์ สรรพสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
66
นางสาว
ชนิกานต์ ธนวิศิษฐ์ธาดา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
67
นางสาว
ชไมพร กิตติชัยวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
68
นางสาว
ชไมพรรณ วัฒนกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
69
นางสาว
ชลธิชา ดีกุดตุ้ม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
70
นางสาว
ชลพรรษ ตรันเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
71
นางสาว
ชลลดา มาขุมเหล็ก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
72
นาย
ชวนากร พิลากุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
73
ภญ.
ช่อบัว ไชยสมพงศ์พันธุ์ รพ.วารินชำราบ
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
74
นาย
ชัยวัฒน์ ไม้เกตุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
75
นาย
ชัยวัฒน์ ตังสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
76
นางสาว
ชาลิสา เชี่ยวชาญศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
77
นาย
ชินกฤต เกียรติสยมภู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
78
นาย
ชินกฤต เกียรติสยมภู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
79
นาย
ชินวัตร จำลองเพ็ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
80
นางสาว
ฐานิดา เนื่องชมภู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
81
นาย
ฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง คณะเภสัชมหาวิทยาลัยศิลปากร
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
82
นาย
ฐาปกรณ์ เปล่งวรรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
83
นางสาว
ฐาวรา แจ่มจำรัส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
84
ภญ.
ฑิภาดา สามสีทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
85
ภก.
ณฐพล กุลเจริญวิรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
86
นาย
ณัชปพนสรรค์ พรมสีดา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
87
นางสาว
ณัฎฐภรณ์ บุญหนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
88
นางสาว
ณัฏฐา มงคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
89
นางสาว
ณัฐกานต์ แซ่ฮ้อ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
90
นางสาว
ณัฐชา จันทรศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
91
นางสาว
ณัฐฐินันท์ จ้ำแพงจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
92
นางสาว
ณัฐณิชา แก้วขาว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
93
นางสาว
ณัฐนันท์ แสงอำนาจเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
94
นาย
ณัฐพล ขำอิง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
95
นาย
ณัฐพล สารจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
96
นาย
ณัฐพล ยั่งยืน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
97
นางสาว
ณัฐมน หวังดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
98
นาย
ณัฐสิทธิ์ สินโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
99
นางสาว
ณัฐหทัย ปักกาเต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
100
นางสาว
ณิชกานต์ แสบงบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
101
นางสาว
ณิชชนันท์ บุญสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
102
นางสาว
ณิชา ดอนเงิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
103
นางสาว
ดวงหทัย อรุณประเสริฐกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
104
นางสาว
ดาริน สรวงศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
105
ผศ.ดร.
เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
106
นางสาว
ติณธนา ทองจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
107
นาย
ทรรศนัย นงประโคน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
108
ผศ.
ทวนธน บุญลือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
109
ผศ.ดร.
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
110
นางสาว
ทัศนีย์ ภูกองชนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
111
นางสาว
ทิพวัลย์ ศรีบุญชู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
112
นางสาว
ทิพากร อาจารีย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
113
รศ.ดร.
ทิพาพร กาญจนราช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
114
นางสาว
ธนภรณ์ ภัทรวรเมธ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
115
ดร.
ธนวดี ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
116
นาย
ธนวัฒน์ สุริยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
117
นางสาว
ธนัชพร ธัญญาภิบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
118
ภก.
ธนัฎชา สองเมือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
119
นาย
ธนาฤทธิ์ พิสุทธิมาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
120
นาย
ธรรพ์ณธร โชติการณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
121
นาย
ธราเทพ เสติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
122
นาย
ธราธร จันทรศรีชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
123
นาย
ธวัชชัย วงศ์สกุลวิวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
124
นางสาว
ธัญชนก พลเวียง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
125
นางสาว
ธัญธร วิชัยวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
126
นางสาว
ธัญธิตา ทองดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
127
นางสาว
ธัญรดี อินสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
128
นางสาว
ธัญวรัตม์ กังวานตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
129
นางสาว
ธัญวรัตม์ นาเมืองจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
130
นางสาว
ธันยพร เกื้อกูลศิริโรจน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
131
นางสาว
ธันยภร บุรีพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
132
นางสาว
ธินัดดา รอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
133
ภก.
ธีรทัศน์ กันโสม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
134
นาย
ธีรนนท์ บังคมธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
135
นาย
ธีรภัทร โพธิ์เกษม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
136
นาย
ธีรศักดิ์ มั่งมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
137
รศ.ดร.
ธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
138
ภญ.
นนทิกุล ผาสุขมูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
139
นางสาว
นภวรรณ กองสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
140
นาย
นฤเบศ เทพวันดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
141
นางสาว
นฤมลภรณ์ สนทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
142
ภญ.
นัดตา สุขเกษม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
143
นางสาว
นันทิกาญจน์ จันทร์ทวิชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
144
นางสาว
นัยนา บุญส่ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
145
ผศ.ดร.
นาฏศจี นวลแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
146
ภญ.
นิจวรรณ ชื่นไมตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
147
นางสาว
นิตยา ศิริรัตน์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
148
นาง
นิตยา นารีจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
149
ผศ.ดร.
นิธิมา สุทธิพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
150
สพ.ญ.
นิธิมา ตติยอภิรดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
151
ผศ.ดร.
นิภาพร เมืองจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
152
ภญ.
นุชกานดา มณี รพ.วารินชำราบ
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
153
ผศ.ดร.
นุตติยา วีระวัธนชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
154
นางสาว
เนธัญน่า อินทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
155
ผศ.ดร.
บัญชา ยิ่งงาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
156
นางสาว
บุญฑริกา ยุติโยธิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
157
ผศ.ดร.
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
158
นางสาว
เบญจรัตน์ นามโคตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
159
นางสาว
เบญญา ศิริปรุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
160
นางสาว
ปกิตตา ทรงศรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
161
นางสาว
ปนนทพร พวงศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
162
นางสาว
ปนัดดา ไชยฮะนิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
163
นางสาว
ปพิชญา วรรณดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
164
นาย
ปรเมศวร์ มากดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
165
ภก.
ประคอง ชิณวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
166
นาย
ประพัฒน์พงศ์ วงค์กัณทะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
167
นางสาว
ประวีณา ชูไสว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
168
อาจารย์
ประสิทธิชัย พูลผล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
169
ภญ.
ปรัตดา ศรีสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
170
นางสาว
ปริญญ์ วัฒนศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
171
นางสาว
ปริญณภัทร จินาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
172
นางสาว
ปลิดา คำทา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
173
นางสาว
ปวีณ์กร พงศ์ทิพากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
174
นางสาว
ปัณฑิตา จันทเสนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
175
นางสาว
ปัทมา แคสันเทียะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
176
ผศ.ดร.
ปาจารีย์ ทองงอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
177
นางสาว
ปาณิสรา หาญธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
178
นางสาว
ปานชีวา รัชอินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
179
นางสาว
ปิยธิดา อ่ำทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
180
ดร.
เปมรินทร์ โพธิสาราช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
181
นางสาว
ผกาวดี นามวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
182
นาย
พงศกร ศรีมุกข์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
183
นาย
พงศธร จันทำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
184
นาย
พงศ์ภัค คงโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
185
นางสาว
พชรพรรณ ตี้นาสวน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
186
นางสาว
พรปวีณ์ พงษ์ศรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
187
ผศ.ดร.
พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
188
รศ.ดร.
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
189
นางสาว
พรรษชล โสดาจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
190
นางสาว
พรลดา ทองพันชั่ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
191
นาย
พัชรพงษ์ ช่างสนิท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
192
นางสาว
พัชรพร สินแสง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
193
นาย
พัชระ แสนอุบล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
194
นาย
พัชรากร เพียงงาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
195
นางสาว
พัตราภรณ์ สบู่หอม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
196
นางสาว
พัตราภรณ์ สบู่หอม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
197
นางสาว
พันธิตรา ภู่คำมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
198
นางสาว
พิชชาภา บุตรช่วง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
199
นางสาว
พิชญ์ณัชชา นันตะนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
200
นางสาว
พิชญา พลขยัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
201
นางสาว
พิทยารัตน์ ใจอุ่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
202
นาย
พิพัฒน์ จันทะพิมพ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
203
นางสาว
พิมพ์พนิต พุทธาผา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
204
ผศ.
พีรวัฒน์ จินาทองไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
205
นาย
พีรวัฒน์ สุระพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
206
นางสาว
พุทธิชาติ ทับทิมไสย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
207
นางสาว
เพชรดา ทองภูธรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
208
นางสาว
เพชรปวีณ์ สุบิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
209
นางสาว
เพชรปวีณ์ สุบิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
210
นางสาว
เพ็ญพิมล สะอิ้งทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
211
อาจารย์
เพียงขวัญ ศรีมงคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
212
ดร.
เพียงเพ็ญ ธิโสดา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
213
ดร.
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
214
นางสาว
ไพจิตรา ชำนาญจิตต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
215
นางสาว
ภควดี จันปุ่ม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
216
นางสาว
ภรภัทร นาคตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
217
นางสาว
ภัคพิชา กลัดสงวน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
218
นาย
ภัทรพล วิชญพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
219
นางสาว
ภัทราพร ภาโนมัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
220
นางสาว
ภัทราพร ภาโนมัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
221
ผศ.ดร.
ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
222
นาย
ภาณุพงศ์ ชมพูพื้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
223
นาย
ภูเบศ โคตรสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
224
ภก.
ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
225
นาย
ภูมิวิชญ์ โคตรแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
226
นางสาว
มณฑกานติ์ สว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
227
นางสาว
มธุรดา คุณวงศ์วิวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
228
นางสาว
มนสรัญ ลีสีสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
229
นางสาว
มัฐกา จันทร์เมือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
230
นางสาว
มันตา มองเพชร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
231
นางสาว
มินตรา สุขอ้วน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
232
นาย
เมธี แสนการุณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
233
นางสาว
ยลดา ศรีเศรษฐ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
234
ภก.
ยืนยง ไชยยงค์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
235
นางสาว
เยาวลักษณ์ เก่งนอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
236
นาย
รณกฤต บุญศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
237
นาย
รณชัย ภูวันนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
238
นางสาว
รภัสนีย์ เขตสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
239
นางสาว
รวินท์นิภา วิบูลย์จันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
240
ผศ.
รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
241
นางสาว
รัชฎาพร พิสัยพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
242
นาย
รัญชน์ ศรีมงคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
243
นางสาว
รัฐวรรณ สีหะประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
244
นางสาว
รัตนาวดี เข็มทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
245
นางสาว
รัศมีประภา ภูมิโคกรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
246
นาย
รัษฎากร ลูกรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
247
ดร.
รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
248
นางสาว
ไรวินท์ สายสั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
249
ผศ.ดร.
ลติพร อุดมสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
250
นางสาว
ลิปิการ์ การถัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
251
นาย
วงศ์วรุตม์ บริหารธนวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
252
นาย
วชิรวิทย์ อุดมศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
253
นางสาว
วทันยา ประเสริฐรุ่งเรือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
254
อาจารย์
วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
255
ดร.
วรนันท์ รังสิมาวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
256
นาย
วรปรัชญ์ เล็กกระจ่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
257
นางสาว
วรรณธกิจ สระเพชร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
258
ภญ.
วรรณพร วัฒนะวง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
259
นางสาว
วรรณภรณ์ พงศ์สุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
260
ผศ.ดร.
วรัญญา จตุพรประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
261
นาย
วรา วราศิระพงศ์พันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
262
นางสาว
วรินทร วัชรินทรชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
263
นางสาว
วริศรา ทับทิมโกมลกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
264
นางสาว
วริศรา พลวิลัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
265
รศ.ดร.
วริษฎา ศิลาอ่อน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
266
นางสาว
วริษฐา อนันต์วรปัญญา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
267
นางสาว
วัชราภรณ์ ทำพะพันนะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
268
นางสาว
วัชรี คงกระโทก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
269
รศ.ดร.
วันดี รังสีวิจิตรประภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
270
ภญ.
วิกาวี รัศมีธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
271
นางสาว
วิจิตตรา ฆารไสว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
272
รศ.ดร.
วิภาวี เสาหิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
273
นางสาว
วิรงรอง อภิรัตน์มนตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
274
นาย
วิโรจน์ คำแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
275
นาย
วิวัฒน์ ทาสิงห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
276
นางสาว
ไวทยา ทองพิทักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
277
นางสาว
ศรสลัก พรมภมร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
278
นางสาว
ศรัณย์รัตน์ เผือดจันทึก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
279
ภก.
ศราพงค์ อินแปลง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
280
นาย
ศราวุฒิ ศรีสง่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
281
ผศ.ดร.
ศรีสมพร ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
282
นางสาว
ศศิภัทร สวัสดิ์ศรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
283
นางสาว
ศศิวิมล ครุฑปราการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
284
นางสาว
ศศิวิมล แตงฉ่ำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
285
นาย
ศักดิ์ประสงค์ วงศ์วันดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
286
นางสาว
ศิริกาญจน์ สระแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
287
นางสาว
ศิริกาญจน์ วิญญุพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
288
นางสาว
ศิริขวัญ แพนไธสง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
289
นาย
ศิริพงศ์ พจนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
290
ผศ.ดร.
ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
291
นางสาว
ศิริลักษณ์ มุระดา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
292
นางสาว
ศิริวดี ศรีกงพาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
293
นางสาว
ศิริวรรณ ตามจนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
294
นาย
ศิวะพร อรไทวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
295
นาย
ศุภกิจ สีรับสี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
296
นางสาว
ศุภนิดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
297
นางสาว
ศุภัฐกาญจน์ ธงศรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
298
นางสาว
ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
299
ผศ.ดร.
สมหวัง จรรยาขันติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
300
นางสาว
สวรส ณ นคร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
301
ผศ.ดร.
สายทิพย์ สุทธิรักษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
302
นาย
สิทธิกร วิชัยรัมย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
303
นางสาว
สิริเพ็ญ เจติยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
304
นางสาว
สิริลักษณ์ พาลึก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
305
นางสาว
สุกัญญา มูลทา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
306
นางสาว
สุกันดา จิตรสายธาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
307
นางสาว
สุชาดา มานอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
308
ผศ.ดร.
สุดารัตน์ หอมหวล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
309
ดร.
สุทธาสินี สุวรรณกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
310
นางสาว
สุทธิดา สุขศรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
311
ผศ.
สุธาร จันทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
312
นางสาว
สุธาสินี มั่นยืน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
313
รศ.ดร.
สุพล ลิมวัฒนานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
314
นางสาว
สุพัตรา ผลเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
315
นางสาว
สุภัทรา ลามี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
316
ผศ.ดร.
สุภารัตน์ จันทร์เหลือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
317
นางสาว
สุมณฑกาญจน์ ผาละพรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
318
ดร.
สุรชัย จูมพระบุตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
319
นาย
สุรชัย สิทธิบดินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
320
นาย
สุรบถ สุขสบาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
321
ผศ.ดร.
สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
322
ผศ.ดร.
สุวรรณา ภัทรเบญจพล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
323
นางสาว
สุวัสวรา อุดมเกษตรรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
324
นาย
เสฎฐวุฒิ วงศ์คำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
325
ผศ.ดร.
แสวง วัชระธนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
326
นางสาว
โสภิดา เจตนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
327
นางสาว
หทัยกานต์ หาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
328
ผศ.ดร.
หนึ่งฤทัย สุกใส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
329
ภญ.
หนึ่งฤทัย ไชยโยราช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
330
นาย
เหมวัต แสงวิโรจนากุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
331
นาย
อนุชา นิติธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
332
นาย
อนุวัฒน์ กุลไธสง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
333
นาย
อภิมข ปิตรัมย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
334
นาย
อภิสิทธิ์ สีลาพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
335
ผศ.ดร.
อรนุช ธนเขตไพศาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
336
นางสาว
อรพรรณ อาญาเมือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
337
นางสาว
อรยา ศรีภูมิสุริยกานต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
338
นางสาว
อรุณลักษณ์ เศษรักษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
339
นางสาว
อัจฉราพรรณ พรมตา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
340
นางสาว
อัญชิสา สาผิว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
341
นางสาว
อัญมณี ลาภมาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
ลงทะเบียนสมบูรณ์
342
นางสาว
อัมพิกา ช่างผัส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
343
นางสาว
อาภานันท์ เอี่ยมสำราญ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
344
นางสาว
อินทุกานต์ อินทรพาณิชย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
345
นาย
เอกภพ สุดาจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน
346
นางสาว
ไอลดา ขุนจิตใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่นำเสนอผลงาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน