รายชื่อผู้ลงทะเบียน

โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้เรื่อง “ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์”

ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
1
ผศ.ดร.
ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
ผศ.ดร.
ธนวดี ปรีเปรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
รศ.ดร.
ธีราพร สุภาพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
4
แพทย์หญิง
พิมพิกา ทองปน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
5
รศ.ดร.
วิภาวี เสาหิน อ.วารินชำราบ
6
ผศ.ดร.
สุดารัตน์ หอมหวล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี