ลงทะเบียนออนไลน์

คำนำหน้าชื่อ *

ชื่อ *
นามสกุล *
ประเภทการลงทะเบียน * เภสัชกร / บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
อาจารย์ / บุคลากร
นักศึกษา
หน่วยงานสังกัด / มหาวิทยาลัย *
อีเมล์ *
(ใช้อีเมล์เป็น ชื่อผู้ใช้งาน สำหรับการเข้าสู่ระบบ)
โทรศัพท์ *
(ใช้หมายเลขโทรศัพท์เป็น รหัสผ่าน สำหรับการเข้าสู่ระบบ)
โทรสาร
เลขที่ใบประกอบ ภ (กรอกเฉพาะตัวเลข)
ระดับการศึกษา *
อาหาร *

ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน
ออกใบเสร็จในนาม
ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จ)
แบบสอบถามเพิ่มเติม *
ท่านเคยเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเคยจัดหรือไม่ เคย
ไม่เคย
ท่านทราบวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่ ทราบ
ไม่ทราบ
ท่านทราบความเชี่ยวชาญ/จุดเน้นของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่ ทราบ
ไม่ทราบ
ท่านเป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่ เป็นศิษย์เก่า
ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า
ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากช่องทางใดมากที่สุด จดหมายประชาสัมพันธ์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.phar.ubu.ac.th)
เฟสบุ๊คคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แผ่นพับ
ญาติ/เพื่อน
อื่นๆ ระบุ