กำหนดการ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:
Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era: การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล

วันที่
เวลา
หัวข้อบรรยาย
วิทยากร
15 กุมภาพันธ์ 2563
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
15 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 - 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุม

กล่าวรายงานโดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดประชุม โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15 กุมภาพันธ์ 2563
09.30 - 09.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15 กุมภาพันธ์ 2563
09.45 - 11.00 น.

Pharmacy Automation and AI Disruption in Pharmacy Frontier

ดร.ภก. ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์
Pharmacy Automation Director บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด

15 กุมภาพันธ์ 2563
11.00 - 12.00 น.
Innovative Administration and Services in Drug Stores ภก. วิรุณ เวชศิริ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม บริษัท ARINCARE จำกัด
15 กุมภาพันธ์ 2563
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
15 กุมภาพันธ์ 2563
13.00 - 15.00 น.
นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
15 กุมภาพันธ์ 2563
15.00 - 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15 กุมภาพันธ์ 2563
15.15 - 17.30 น.
นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
15 กุมภาพันธ์ 2563
17.30 - 20.00 น.
การเลี้ยงรับรองและการแสดงบนเวที
16 กุมภาพันธ์ 2563
09.00 - 09.30 น.

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2563

พิธีมอบโล่รางวัลนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม

16 กุมภาพันธ์ 2563
09.30 - 10.30 น.

การเสวนา เรื่อง ความพร้อมของวิชาชีพเภสัชกรรมในระบบสาธารณสุขยุคดิจิตัล

ผู้ร่วมเสวนา : นายกสภาเภสัชกรรม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ดำเนินรายการ: คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16 กุมภาพันธ์ 2563
10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

16 กุมภาพันธ์ 2563
10.45 - 12.00 น.

การเสวนา เรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จ กลเม็ดของเภสัชยุคใหม่

ผู้ร่วมเสวนา: ภก. ก้องเกียรติ สำอางศรี, ภญ. ปริศนา  ตั้งสิน และ ภญ. สิรีธร  ลีห์อร่ามวัฒน์ (น้องบิ๊นท์)

ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16 กุมภาพันธ์ 2563
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
16 กุมภาพันธ์ 2563
13.00 - 14.00 น.
การประกาศและมอบรางวัลการนำเสนอด้านต่าง ๆ
16 กุมภาพันธ์ 2563
14.00 - 14.30 น.
พิธีปิดการประชุมและส่งมอบงานประชุมครั้งต่อไป โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี