กำหนดการ

ประชุมวิชาการโครงการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Advancing in oncology pharmacy”

วันที่
เวลา
หัวข้อบรรยาย
วิทยากร
11 มิถุนายน 2563
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
11 มิถุนายน 2563
08.30 - 09.00 น.
พิธีเปิดงานประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
11 มิถุนายน 2563
09.00 - 10.00 น.
Keynote session: Key Developments in Cancer Treatments รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 มิถุนายน 2563
10.00 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11 มิถุนายน 2563
10.30 - 12.00 น.
Interested issues in solid tumor management อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 มิถุนายน 2563
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
11 มิถุนายน 2563
13.00 - 14.30 น.
Interested issues in hematologic malignancies management อ.ภก.ตรัย ธารพานิช โรงพยาบาลศิริราช
11 มิถุนายน 2563
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11 มิถุนายน 2563
15.00 - 16.00 น.
Hot topic in cancer management 2: Managing adverse event from novel cancer treatment อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 มิถุนายน 2563
15.00 - 16.30 น.
Cancer associated thrombosis ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
12 มิถุนายน 2563
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
12 มิถุนายน 2563
09.00 - 10.00 น.
Updated chemotherapy reimbursement ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ โรงพยาบาลอุดรธานี
12 มิถุนายน 2563
10.00 - 11.00 น.
Debate session: 10 years hormonal therapy in postmenopausal breast cancer, should we recommend for patient? อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.ภก.ตรัย ธารพานิช โรงพยาบาลศิริราช
12 มิถุนายน 2563
11.00 - 11.15 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
12 มิถุนายน 2563
11.15 - 12.15 น.
Debate session: Medicinal cannabis in cancer management ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ โรงพยาบาลวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร
12 มิถุนายน 2563
12.15 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12 มิถุนายน 2563
13.00 - 14.30 น.
Hot topic in cancer management: Chemotherapy in Special Populations ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ โรงพยาบาลวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร
12 มิถุนายน 2563
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
12 มิถุนายน 2563
16.00 น.
ปิดการประชุม