กำหนดการ

โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้เรื่อง “ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์”

วันที่
เวลา
หัวข้อบรรยาย
วิทยากร
15 พฤษภาคม 2563
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

15 พฤษภาคม 2563
09.00 - 09.15 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์”

โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

15 พฤษภาคม 2563
09.15 - 10.15 น.

การบรรยายหัวข้อ "ภาพรวมของการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์และนโยบายการใช้การแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ"

โดย คุณปราณี ลิมป์วรวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

15 พฤษภาคม 2563
10.15 - 11.15 น.

บรรยายหัวข้อ "หลักการพื้นฐานการแพทย์โฮมีโอพาธีย์"

 

*บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม*

โดย ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15 พฤษภาคม 2563
11.15 - 12.15 น.

บรรยายหัวข้อ "สารานุกรมยา 5 ตัวพื้นฐานและเทคนิคการเลือกยาโฮมีโอพาธีย์สำหรับรักษาโรคเฉียบพลันเบื้องต้น"

 

โดย ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15 พฤษภาคม 2563
12.15 - 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

15 พฤษภาคม 2563
13.15 - 14.45 น.

บรรยายหัวข้อ "การดูแลแผลเรื้อรังในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ผสมผสาน"

*บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม*

โดย นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร พุทธมลฑล สาย 3

15 พฤษภาคม 2563
14.45 - 16.15 น.

บรรยายหัวข้อ "การดูแลภาวะกระดูกหักในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ผสมผสาน"

โดย นพ.วัลลภ ธนเกียรติ์ นักวิชาการอิสระ อุปนายก สมาคมการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย

15 พฤษภาคม 2563
16.15 - 16.30 น.

พิธีปิดการประชุม