วิสัยทัศน์

“หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CPE UBU)
เป็นแหล่งส่งเสริม สนับสนุนให้เภสัชกรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างมีคุณภาพ “พันธกิจของหน่วยงาน

“เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการทางวิชาการและจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ให้เภสัชกรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย“

คณะกรรมการ

 • รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
  Assoc.Prof.Dr.Teeraporn Supaphan

 • อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
  Tipada Samseethong

 • อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
  Prasittichai Poonphol

 • ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
  Dr.Suttasinee Suwannakul

 • ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
  Asst.Prof.Dr.Nipaporn Muangchan

 • รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
  Assoc.Prof.Dr.Wandee Rungseevijitprapa

 • ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
  Asst.Prof.Dr.SudaratHomhual

 • ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
  Asst.Prof.Uraiwan Akanit

 • ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
  Asst.Prof.Dr.SureewanDuangjit

 • นางสาวสมพร นันตะเสน
  Ms.Sompawn Nantasan

 • “Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while.”

  — Stff

 • -->
 1. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 2. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 3. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 4. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 5. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 6. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 7. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 8. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 9. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co
 10. Free HTML5 Bootstrap Template by FREEHTML5.co