บทความ

ชื่อบทความ
หน่วยกิต
วันที่รับรอง
วันที่หมดอายุ

การประเมินความน่าเชื่อถือของงานวิจัย รูปแบบ Randomized Controlled Trial ด้วย CASP Checklists 

ภก.ดุรงค์กร พลทม

2  

03 พ.ค. 2562

02 พ.ค. 2563

แนวทางการรักษาและการป้องกันอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ Clostridium difficile (Treatment guideline and prevention of diarrhea from Clostridium difficile infection) 

ผศ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์

3.5  

27 ธ.ค. 2561

26 ธ.ค. 2562

คุณประโยชน์ของส่วนประกอบในเส้นใยอาหาร (Multiple benefits of component in dietary fiber) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภญ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และภก.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

3.5  

21 พ.ย. 2561

20 พ.ย. 2562

แนวปฏิบัติสำหรับเภสัชกรในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ Pharmacy Practice Guideline for Smoking Cessation Counseling 
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 2562

อ.ภญ.พนัชกร เตชอังกูร

3.5  

20 เม.ย. 2561

19 เม.ย. 2562

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบีตากลูแคน (β-glucan) ในเห็ด 
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2561

ภก.ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

3.5  

13 มิ.ย. 2560

12 มิ.ย. 2561

ตำรับยาห้าราก จากบัญชียาหลักแห่งชาติ (Ya-Ha-Rak Remedy from the Drug List in Herbal Medicinal Products) 
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุดารัตน์ หอมหวล

3.5  

29 พ.ค. 2560

28 พ.ค. 2561

การจัดการโรคลมชักในหญิงตั้งครรภ์ Management of epilepsy in pregnancy 
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2561

ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง

4  

18 พ.ค. 2560

17 พ.ค. 2561

คำถามที่พบบ่อยในการให้วัคซีนในหญิงมีครรภ์ 
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560

รศ.ธีราพร ชนะกิจ

2.5  

29 ธ.ค. 2559

28 ธ.ค. 2560

การจัดการกับโรคคออักเสบเฉียบพลัน 
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560

ภก.นิติ วรรณทอง

2.5  

29 ธ.ค. 2559

28 ธ.ค. 2560

โคลซาปีนกับการเกิดกลุ่มอาการระยะคิวทียาว 
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2560

ภก.นิติ วรรณทอง

2.5  

29 ธ.ค. 2559

28 ธ.ค. 2560

บทบาทของยากลุ่มเมลาโทนินและอนุพันธ์ในโรคนอนไม่หลับ(Role of melatonin and derivatives in insomnia disorder) 
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 01 พ.ย. 2560

ทวนธน บุญลือ 1ว.ภ. (เภสัชบำบัด)อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3.5  

02 พ.ย. 2559

01 พ.ย. 2560