สมาชิกเครือข่าย

Image

คุณลักษณะของหน่วยงานเครือข่าย

      1. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ โดยกิจกรรมนั้นได้รับการกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันหลัก อย่างน้อย 5 หน่วยกิตต่อปี
      2. มีผู้บริหารและเจ้าหน้เาที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
      3. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด
      4. หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่งอแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ให้เป็นไปตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2560
      5. การเป็นหน่วยงานเครือข่ายของสภาบันหลัก จะเป็นได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นและจะจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อของสถาบันหลัก "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" เท่านั้น

สมัครสมาชิกเครือข่าย

ชื่อหน่วยงาน *
สังกัด *
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทหน่วยงาน
ที่อยู่

เลขที่ ซอย ถนน
อาคาร ชั้นที่ ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร

หัวหน้า/ผู้ควบคุมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
โทรศัพท์ (สำนักงาน)
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์

ผู้ประสานงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องของหน่วยงาน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
โทรศัพท์ (สำนักงาน)
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.
การประชุมวิชาการ (1)
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม (1)
การประชุมวิชาการ (2)
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม (2)
การประชุมวิชาการ (3)
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม (3)
ชื่อเรื่องบทความวิชาการ
ข้อมูลสำหรับเข้าระบบ
อีเมล์ผู้ประสานงาน * ใช้เป็น Username ในการเข้าระบบ
รหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ *
* กรุณากรอกตัวอักษรที่อยู่ในภาพซ้ายมือ
*