ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคณะฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. บริจาค Online ผ่านบัตรเครดิต

สามารถบริจาคโดยใช้บัตรเครดิตของท่านผ่านระบบ Online โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน (รับชำระเฉพาะบัตร VISA และ Mastercard เท่านั้น)2. บริจาคผ่านช่องทางธนาคาร

ผู้สนใจสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางตู้ ATM, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร3. บริจาคด้วยตนเองที่คณะฯ

ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริจาคได้ด้วยตนเองยังคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ที่งานการเงิน ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ในวัน และเวลาราชการ (8.30 - 15.00 น.)วิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล


พันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และมีคุณธรรมนำความรู้ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
 3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 4. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อธำรงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์
 5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

วัตถุประสงค์


  การบริจาคเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การศึกษา และสถานที่ของคณะที่ไม่สามารถจัดหาได้ด้วยงบประมาณแผ่นดิน
 2. ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. ใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของคณะ
 4. ใช้สำหรับการพัฒนาทางด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิตของคณะ


กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น
กรุณาติดต่องานกิจการนักศึกษา คุณทยากร วริทธานนท์ โทรศัพท์ : 045353618


โดยผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาค

กิจกรรม 25 ปี


สินค้าที่ระลึก


ข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 3419

ประวัติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 21 ก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐลำดับที่ 8 และเป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประวัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๑ ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดทำการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ รัฐบาลสมัย พลเอกชาติชาย ชุณหวัณ ได้มีมติยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ ๑๙ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัย รายชื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้ คือ
1. รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๒
2. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕
3. ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๓
4. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ถือเอาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่ ณ บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐ ถนนวารินเดชอุดม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๕,๒๒๘ ไร่ เฉพาะเขตการศึกษามีพื้นที่ประมาณ ๔๕๐ ไร่ มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง โดยมีระยะห่างจากสนามบินจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟอำเภอวารินวารินชำราบ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร>

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย รู้จักกาลเทศะ
2. ด้านความรู้ เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการทำงานเป้นทีมและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนมีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อื่น มีจิตสำนักรักท้องถิ่นและสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารดี ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะ

  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 1. มีความรู้ ทักษะตามเกณฑ์วิชาชีพ และมีหลักคิดวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล
 2. ประกอบวิชาชีพ โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์วิชาการสู่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
 3. มีความใฝ่รู้และก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 4. มีความเข็มแข็งด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 5. มีความภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
 6. มีภาวะผู้นำ มีวินัย และมีความอดทนในการทำงาน
 7. มีทักษะในการสื่อสารและปรับตัว เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

บริจาคด้วยการโอน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางตู้ ATM, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 8693001308
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะเภสัชศาสตร์)"
หลังจากโอนเงินบริจาคแล้ว หากท่านประสงค์รับใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการขอลดหย่อนภาษี โปรดส่งหลักฐานมายังช่องทางดังนี้
 1. ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ Online โดยให้ทำการถ่ายหรือสแกน Slip หรือ capture หน้าจอ แล้วบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ .png) หรือ ไฟล์ PDF เพื่อใช้ upload เข้ามาในระบบ (คลิกที่นี่)
 2. หรือ ส่งโทรสารมายัง งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 045-353605 (คุณพิชญาพร ขาวเลิศ)
 3. หรือ ส่งทาง E-mail ของ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา ที่ saksit.s@ubu.ac.th
* เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการซ้ำซ้อนของเอกสาร โปรดเลือกส่งหลักฐานเพียงช่องเดียวเท่านั้น *

บริจาคโดยตรงที่คณะ

ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริจาคได้ด้วยตนเองยังคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ที่งานการเงิน ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ในวัน และเวลาราชการ (8.30 - 15.00 น.)


หรือ ท่านสามารถติดต่อโดยตรงที่ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา : 090-8342950 ,saksit.s@ubu.ac.thคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 3419