วันที่ชื่อ / องค์กร รุ่น วัตถุประสงค์ ยอดบริจาค สถานะ
05/07/2019บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ25,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ25,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019หจก.ห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี (เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเมดไลน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นายแพทย์บุญเทียม พิทักษ์ดำรงกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ15,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019ภก.ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นายคาวี คลังตระกูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ20,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นางอารีรัตน์ ตุงคเศรวงศ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นายสวัสดิ์ ดอนสกุล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นายไกรสิทธิ์ ดอนสกุล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ15,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019น.ส.ลำจวน วรรธกจตุรพร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ10,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019น.ส.สิริรัตน์ สุรมิตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นางอุษณีย์ ธารมณีวงศ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019น.ส.อรรถพร ดอนสกุล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ15,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
25/07/2019บริษัท อาร์เอ๊กซ์ จำกัดเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น10,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
26/07/2019นายทรงพร จึงมั่นคงเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น20,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
30/07/2019นางสาวจริญญา คำภักดีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ10,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019น.ส.กลรัตน์ เชิดโคกศรีเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น10,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019นางปพิชญา ภูศรีฤทธิ์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น20,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019นายเชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรีเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวีเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น20,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019น.ส.กัญปภัส แวดล้อมเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019น.ส.รัสรินทร์ ยศะไชยรุจน์เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019น.ส.พิธุภา เอกตะคุเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
07/10/2019พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น50,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
04/10/2019พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น50,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
07/11/2019รศ.วริษฎา ศิลาอ่อนเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น10,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสาริณี ปทุมพรศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสาวกัลยาณี อาชาสันติสุขศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายลิขิต ผลดีศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสาวจารุณี วงศ์วัฒนาเสถียรศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสาวคณิตตา พันธ์เลิศศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายพโยม เสนอินทร์ศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางปรัชญา อักษรศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางจันทร์จิรา ภัทรพรเจริญศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ4,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายสุธิศักดิ์ มณีมนต์ศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสาวสุจินดา วิเศษศรีศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางกนกรัศม์ จันทน์สุทธิประภาศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสาวขนิษฐา แซ่อึ้งศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายจิรัฏฐ์ ภักดีคงศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสุมาลี แสงชมภูศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายเด่นชัย ดอกพองศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ3,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายกำชัย ลี้สุรพลานนท์ศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายปฏิภาณ ภูโสภาศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสาวสุปรีดา นนทวงศ์ศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางปวีณา ดาวเศรษฐ์ศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสุภาภรณ์ แก้วชนะศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายอุทัย โคตรมณีศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสาวพรพันธ์ เฉลิมรัมย์ศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสาวศุทธินี ยุทธกล้าศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายแพทย์อธิพงศ์ วิชัยโยศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางประไพพิมพ์ จุลเศรษฐีศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสุภาพร จิรมหาศาลศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ3,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายกาญจนพงษ์ เพ็ญทองดีศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นายสิทธิชัย ทะคำวงษ์ศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019นางสาวติยารัตน์ ภูติยาศิษย์เก่ารุ่น 1 รหัส 37เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019 นางวราภรณ์ จันทร์เกลี้ยงศิษย์เก่ารุ่น 2 รหัส 38เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ1,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2ศิษย์เก่ารุ่น 2 รหัส 38เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ29,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
13/11/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4ศิษย์เก่ารุ่น 4 รหัส 40เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ61,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
14/11/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5ศิษย์เก่ารุ่น 5 รหัส 41เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ41,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
14/11/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6ศิษย์เก่ารุ่น 6 รหัส 42เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ72,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
19/11/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7ศิษย์เก่ารุ่น 7 รหัส 43เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ56,999.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
19/11/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10ศิษย์เก่ารุ่น 10 รหัส 46เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ39,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
21/11/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9ศิษย์เก่ารุ่น 9 รหัส 45เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ76,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
21/11/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17ศิษย์เก่ารุ่น 17 รหัส 53เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ32,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
17/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14ศิษย์เก่ารุ่น 14 รหัส 50เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ81,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
17/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18ศิษย์เก่ารุ่น 18 รหัส 54เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ50,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
16/12/2019นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ10,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 19ศิษย์เก่ารุ่น 19 รหัส 55เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ76,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
19/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15ศิษย์เก่ารุ่น 15 รหัส 51เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ86,800.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
23/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16ศิษย์เก่ารุ่น 16 รหัส 52เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ64,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
23/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8ศิษย์เก่ารุ่น 8 รหัส 44เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ28,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
23/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10ศิษย์เก่ารุ่น 10 รหัส 46เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ54,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
24/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3ศิษย์เก่ารุ่น 3 รหัส 39เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ41,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
24/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12ศิษย์เก่ารุ่น 12 รหัส 48เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ70,700.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
24/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12ศิษย์เก่ารุ่น 12 รหัส 48เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ70,700.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
24/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3ศิษย์เก่ารุ่น 3 รหัส 39เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ41,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
24/12/2019น.ส.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
26/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11ศิษย์เก่ารุ่น 11 รหัส 47เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ60,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
26/12/2019ศิษย์เก่าศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ4,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
26/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 20ศิษย์เก่ารุ่น 20 รหัส 56เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ4,025.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
26/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13ศิษย์เก่ารุ่น 13 รหัส 49เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ3,500.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
26/12/2019ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10ศิษย์เก่ารุ่น 10 รหัส 46เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การรับบริจาคเงินของคณะฯ6,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
24/06/2020นายทรงพร จึงมั่นคงเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเท่านั้น20,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
รวม1,764,224.00