วันที่ชื่อ / องค์กร รุ่น ยอดบริจาคสถานะ
05/07/2019บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 25,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด 25,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019หจก.ห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี (30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเมดไลน์ 30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นายแพทย์บุญเทียม พิทักษ์ดำรงกิจ 15,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019ภก.ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์ 30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นายคาวี คลังตระกูล 20,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นางอารีรัตน์ ตุงคเศรวงศ์ 30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นายสวัสดิ์ ดอนสกุล 30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นายไกรสิทธิ์ ดอนสกุล 15,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019น.ส.ลำจวน วรรธกจตุรพร 10,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019น.ส.สิริรัตน์ สุรมิตร 30,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019นางอุษณีย์ ธารมณีวงศ์ 5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
05/07/2019น.ส.อรรถพร ดอนสกุล 15,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
25/07/2019บริษัท อาร์เอ๊กซ์ จำกัด10,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
26/07/2019นายทรงพร จึงมั่นคง20,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
30/07/2019นางสาวจริญญา คำภักดี10,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019น.ส.กลรัตน์ เชิดโคกศรี10,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019นางปพิชญา ภูศรีฤทธิ์20,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019นายเชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี20,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019น.ส.กัญปภัส แวดล้อม5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019น.ส.รัสรินทร์ ยศะไชยรุจน์5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
18/08/2019น.ส.พิธุภา เอกตะคุ5,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
07/10/2019พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย50,000.00ดำเนินการส่งใบเสร็จให้แล้ว
รวม470,000.00