ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ Online

โปรดกรอกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษีประจำปี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณที่ท่านสนับสนุนคณะฯของเราในครั้งนี้
วิธีโอนเงินวัตถุประสงค์ในการบริจาค
บริจาคในนาม
ชื่อ-นามสกุล ผู้บริจาค / ชื่อบริษัท

ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ และต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏบนบัตรประชาชน

เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่ผู้เสียภาษี


ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

  จังหวัด อำเภอ
  ตำบล รหัสไปรษณีย์
  เลขที่ หมู่
  ถนน    
         
ต้องตรงกับที่อยู่ที่ปรากฏบนบัตรประชาชน และโปรดระบุรหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้อง

ท่านเป็นศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือไม่ ?


อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

วันที่ทำรายการโอน

เวลา

จำนวนเงินโอน


ไฟล์ภาพหลักฐานการโอนเงิน (Slip)


อนุญาตให้แสดงชื่อของท่านบนเว็บ