พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ)


วันที่ 24/04/2018 (08:30) | ถึงวันที่ 24/04/2018 (18:00)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัยกลับไปหน้าหลัก