1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา (Chemical structure and adverse drug reactions)


วันที่ 09/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 09/09/2019 (12:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก