1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization


วันที่ 11/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 11/09/2019 (16:00)


สถานที่ : PH403 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก