1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization


วันที่ 13/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 13/09/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2กลับไปหน้าหลัก