1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics


วันที่ 18/09/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 18/09/2019 (17:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2



กลับไปหน้าหลัก