1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยา โครงสร้างการตลาดยา บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเภสัชกร


วันที่ 27/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 27/09/2019 (10:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก