1507 400-เภสัชสาธารณสุข :11. กฎหมายและนโยบายสาธารณสุขที่สำคัญด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุข


วันที่ 10/09/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 10/09/2019 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก