1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 5. แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน


วันที่ 20/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 20/09/2019 (16:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก