1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย


วันที่ 03/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 03/09/2019 (15:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก