1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การทำความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก


วันที่ 17/09/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 17/09/2019 (12:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก