1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก


วันที่ 24/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 24/09/2019 (12:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก