1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 10. การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน


วันที่ 10/09/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 10/09/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก