1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 10 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง


วันที่ 10/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 10/09/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก