1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 11 : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน


วันที่ 17/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 17/09/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก