1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ


วันที่ 18/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 18/09/2019 (10:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก