1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 11. สมการถดถอยเชิงเส้น สมการถดถอยแบบพหุ สมการถดถอยลอจิสติกส์


วันที่ 07/09/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 07/09/2019 (12:00)


สถานที่ : PH403 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก