1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 12. โมเดลเชิงเส้น โมเดลเชิงเส้นวางนัยทั่วไป สมการการประมาณค่านัยทั่วไป


วันที่ 07/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 07/09/2019 (17:00)


สถานที่ : PH403 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก