1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 1 : ความแรงของวัฏภาคเคลื่อนที่กับการแยกด้วย HPLC


วันที่ 18/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 18/09/2019 (14:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก