1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics


วันที่ 20/09/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 20/09/2019 (17:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก