1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics


วันที่ 18/09/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 18/09/2019 (17:00)


สถานที่ : PH403 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก