1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis


วันที่ 04/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 04/09/2019 (14:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก