1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 8. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization


วันที่ 11/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 11/09/2019 (14:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก