1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการซ่อมเสริมในกรณีที่นักศึกษาต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ไม่คงสภาพ


วันที่ 24/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 24/09/2019 (10:00)


สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2กลับไปหน้าหลัก