พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำConference ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา (จิรภิญญา อ่อนธรรมา) อ.ไพจิตร


วันที่ 05/09/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 05/09/2019 (15:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก