การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน (อ.สุรีวัลย์)


วันที่ 19/09/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 19/09/2019 (11:00)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก