1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity) และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome)


วันที่ 30/06/2020 (10:00) | ถึงวันที่ 30/06/2020 (12:00)


สถานที่ : PH206 ห้องสอนออนไลน์กลับไปหน้าหลัก