1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2) เตรียมตำรับ


วันที่ 30/06/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 30/06/2020 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1กลับไปหน้าหลัก