1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน


วันที่ 26/06/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 26/06/2020 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัยกลับไปหน้าหลัก