1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล


วันที่ 02/06/2020 (08:00) | ถึงวันที่ 02/06/2020 (10:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก