1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล


วันที่ 02/06/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 02/06/2020 (15:00)


สถานที่ : PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1กลับไปหน้าหลัก