1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล / ปฏิบัติการที่ 9 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


วันที่ 09/06/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 09/06/2020 (18:00)


สถานที่ : PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1กลับไปหน้าหลัก