1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 2. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation; HA) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


วันที่ 30/06/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 30/06/2020 (15:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก