1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ google classroom และ UBU LMS


วันที่ 23/06/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 23/06/2020 (13:30)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก