1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 ● Medical terminology quiz 1 ● Systematic approach to Pharmaceutical care ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #1


วันที่ 29/06/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 29/06/2020 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก