1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 ● Medical terminology quiz#8 ● Ophthalmic and otolaryngologic disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #8


วันที่ 07/09/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 07/09/2020 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก