1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 9 ● Medical terminology quiz#9 ● Anemia ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #9


วันที่ 14/09/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 14/09/2020 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก