1506 403-เภสัชบำบัด 1 1ปฏิบัติการครั้งที่ 10 ● Medical terminology quiz#10 ● Renal disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #10


วันที่ 21/09/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 21/09/2020 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก