1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 11 ● Integrate case in Pharmacotherapy ● รูปแบบปฏิบัติการ : การสอบกรณีศึกษารายยาว (Long case examination) ● การประเมินผล : คะแนนการสอบ


วันที่ 28/09/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 28/09/2020 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก